دراجاق گاز ۵ شعله شیشه‌ای G 208W مجموعه ای ازبرترین برندهای دنیا گردهم اورده شده است. شیشه مورد استفاده در این اجاق گاز نشکن، ضد خش و قابل شستشو است.

افزودن به مقایسه

موارد‌ انتخاب‌شده برای مقایسه

تصویر اصلی محصول: 
گاز ۵ شعله توکار شیشه‌ای 90PG208W
ویژگی‌ها: 
 • ولوم های نسوز از جنس باکالیت:

باکالیت نوعی پلاستیک فشرده شده میباشد که باعث میشود درصورت حرارت ولوم ها داغ نشود. ولوم های استفاده شده ساخت کشور ترکیه و ایتالیا است.

 • چدنی:

چدنی های استفاده شده دارای سطح صافی است که مانع از نفوذ ذرات روغن و باقی مانده غذا به داخل شده است و همچنین  به علت کیفیت بسیار بالای چدنی ها در اثر حرارت به مرور زمان تغییر حالت و رنگ نمیدهد.

 • سیستم ایمنی:

از قطعات اصلی که باید در انتخاب یک اجاق گاز خوب به آن توجه شود سیستم ایمنی میباشد. ترموکوپل وظیفه قطع و وصل جریان گاز را به عهده دارد. یک سیستم ایمنی خوب باید در هنگام جرقه زدن سریعا جریان گاز را وصل کند تا شعله روشن شود و هنگامی که شعله بر اثر سر رفتن غذا یا باد زدن خاموش شد سریعا جریان گاز را قطع نماید

این ترموکوپل‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا دارای عملکرد فوق سریع در قطع و وصل گاز می‌باشند.

 • حداکثر فاصله بین مشعل ها:

طراحی مشعل ها به گونه ای میباشد که فاصله بیشتری نسبت بهم داشته باشد و این ویژگی باعث میشود تا تعداد ظروف بیشتری را روی اجاق گاز قرار دهید.

 • توان حرارتی شعله پلو پز:

توان حرارتی پلوپزها ۳.۸ کیلو وات بوده و همانند اجاق گازهای مبله میباشد و باعث میشود غذا زودتر پخته شده و یا آب زودتر به جوش آید.

 • مقاوم در برابر ضربه و دمای بالا:

بر روی تمامی اجاق گازهای شیشه ای تست تحمل دما تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد انجام شده است.

مشخصات فنی: 
 • ۵۲*۸۶ سانتیمتر
 • جنس صفحه رویه: شیشه
 • تعداد شعله : ۵ شعله
 • مکان پلوپز: وسط
 • توان حرارتی پلوپز: ۳.۸ کیلو وات
 • شیشه: ساخت شرکت ایتالیایی Schott
 •  شیر: ساخت شرکت اسپانیایی Copreci
 •  سرشعله: ساخت شرکت ایتالیایی  Sabaf
 • سطح انرژی: A
 • دارای شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ
 • دارای سیستم ایمنی با ترموکوبل فوق سری

محصولات مشابه

راهنمای استفاده: 
 • ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺸﺎر آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﺟﺎق ﮔﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎق در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺨﺖ، ﺷﯿﺮﮔﺎز را در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺎقﮔﺎز، ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮔﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
 •  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻇﺮوف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻇﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺰرگ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وبلعکس.
 •  ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ (ﭼﺪﻧﯽ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و درﭘﻮشﻫﺎ) داغ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 •  براي ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 •  از ﻣﻮاد و اﺑﺰار زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺳﺮﺷﻌﻠﻪ و ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶﮐﻦﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.
 •  برای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺟﺎق ﮔﺎز از ﻣﻮادي ﻣﺜﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، اﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ، اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ jif ،cif و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 •  برای تمیز کردن صفحه رویه های شیشه ای مات از شوینده های مجاز مانند سیف کرمی امونیا استفاده کنید. در این نوع از صفحه رویه ها به علت مات بودن، باید بلافاصله پس از سرد شدن اقدام به تمیز کردن باقی مانده غذا و روغن نمایید در غیر این صورت امکان باقی ماندن لک بر روی اجزای گاز وجود خواهد داشت.
 • حتماً از گردش هوای مناسب در اطراف دستگاه مطمئن شوید تا با کمبود اکسیژن روبرو نشوید. هنگام استفاده طولانی از اجاق گاز با باز کردن یک پنجره یا روشن کردن تهویه آشپزخانه، هوا رسانی اتاق را بهتر و بیشتر کنید.
 •  برای اولین بار حتماً قبل از استفاده از اجاق گاز، برچسبهای روی صفحۀگاز را برداشته و جای چسبها را با یک حلال مناسب کاملاً بشویید تا هیچ اثری از چسب روی صفحه باقی نماند. (جهت سهولت در این امر مواد شستشویمخصوص در بسته بندی بعضی از مدلها موجود است)
 •  از ریختن مایعات سرد بر روی سرشعله ها، شیشه و پایه های چدنی نگهدارنده ظروف در هنگام استفاده یا بلافاصله پس از استفاده خودداری فرمایید.
 •  از قرار دادن جسم سنگین روی اجاق گاز و یا ضربه زدن به شیشه گاز خود داری فرمایید.
 •  از چدنی نگهدارنده ظروف بدون پایه پلاستیکی استفاده نکنید چون بدون آنها چدنی ها ناپایدار بوده و موجب ایجاد آسیب به صفحه رویه استیل و شیشه می شود.
 •  هرگز اجازه ندهید بقایای قهوه، شیر، سرکه، آبلیمو، گوجه فرنگی، مواد اسیدی و شوینده های خیلی قوی روی اجزای گاز به خصوص قسمت های لعابی باقی بماند.
 • نکتۀ مهم : در صورت نصب هود، فاصله اجاق گاز از سطوح بالائی در حالت معمولی  باید بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیمتر باشد، اما جهت رعایت دقیق این نکته، باید فاصلۀ عنوان شده در کتابچۀ راهنمای هود را بطور کامل رعایت کنید.
 •  توجه داشته باشید که نوع نازل­های نصب شده روی اجاق گاز، با نوع گاز محل نصب اجاق گاز (گازمایع یا گاز طبیعی) مطابقت داشته باشند.
 •  فاصلۀ جوانب اجاق­گاز تا سطوح عمودی یا افقی، طبق آنچه در دستورالعمل نصب ذکرشده، رعایت گردد.
 • هنگام نصب، دقت داشته باشید محل اتصال شیلنگ به اجاق گاز توسط یک بست استاندارد محکم شده باشد تا از بروز هرگونه نشتی جلوگیری کند. (بهتر است تمامی اتصالات باکف صابون کنترل شود) دقت کنید که طول شیلنگ از ۱.۵ متر تجاوز نکند.